Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

Καβάλα, 26/01/2021
Αριθμ. Πρωτ. 230

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.625,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016
2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (Κ.Α. 61.00.00.0005)
3. Την υπ’ αριθμ. 5/21-01-2021 απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης της μελέτης, πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και εκτέλεσης της «Παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας» σύμφωνα το άρθρο 328 του ν. 4412/2016
4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ.- 012/25-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Τετάρτη 03/02/2021 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η