Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εργαλείων

Καβάλα, 24/09/2018
Αριθ. Πρωτ. 3620

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προμήθειας ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
για το γραφείο κίνησης – συντήρησης και επισκευής οχημάτων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.500,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 25.00.00).
3. Την με αριθμό πρωτ. 2176/12-06-2018 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.
4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 189/21-09-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εργαλείων για το γραφείο κίνησης – συντήρησης και επισκευής οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Πέμπτη 27/09/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ ε λ έ τ η