Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρικών συσσωρευτών

Καβάλα, 09/06/2020
Αριθμ. Πρωτ. 2006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.500,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016,
2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (Κ.Α. 25.05.00 και 54.00.00),
3. Την υπ’ αριθμ. 65/05-03-2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης της μελέτης, της πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και της εκτέλεσης της «Προμήθεια ηλεκτρικών συσσωρευτών», σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016,
4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ.-71/02-06-2021 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης,

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρικών συσσωρευτών σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Παρασκευή 18/06/2021 και ώρα 12:00 π.μ.

 

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η