Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κινητών τηλεφωνικών συσκευών

Καβάλα, 13/09/2021
Αριθμ. Πρωτ. 3134

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350,00 €, ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016,
2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (Κ.Α. 62.07.04 και 54.00.00),
3. Την υπ’ αριθμ. 3133/13-09-2021 απόφαση του Γενικού Δ/ντη της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης της εκτέλεσης της προμήθειας με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια κινητών τηλεφωνικών συσκευών,
4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 258/13-09-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κινητών τηλεφωνικών συσκευών, σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η