Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έτος 2022»

Καβάλα, 22/11/2021
Αριθμ. Πρωτ. 4069

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.000,00 €

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016
2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (Κ.Α. 62.05.01)
3. Την υπ’ αριθμ. 257/16-11-2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. περί «Έγκριση μελέτης, πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών «Έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έτος 2022» σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016».
4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 328/22-11-2021 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έτος 2022», σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Τετάρτη 01/12/2021 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η