Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών χρηματαποστολών

Καβάλα, 03/02/2022
Αριθ. Πρωτ. 317

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016,
2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (Κ.Α. 61.00.00.0016 και 54.00.00),
3. Την υπ’ αριθμ. 22/28-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης της μελέτης, πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και εκτέλεσης της «Παροχή υπηρεσιών χρηματαποστολών», σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016,
4. Την με αριθμό πρωτ. 18/03-02-2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών χρηματαποστολών», σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, μέχρι την Πέμπτη 10/02/2022 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η