Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Καβάλα, 22/03/2022
Αριθ. Πρωτ. 875

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16.400,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016,
2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (Κ.Α. 60.02.00.0010 και 54.00.00),
3. Την υπ’ αριθμ. 47/18-03-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης της μελέτης, πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και εκτέλεσης της «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016,
4. Την με αριθμό πρωτ. 80/21-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, μέχρι την Τρίτη 29/03/2022 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η