Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»

Καβάλα, 30/06/2022
Αριθ. Πρωτ. 2189

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.600,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016•
2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (Κ.Α.Ε. 62.07.04 και Κ.Α.Ε. 54.00.00)•
3. Την υπ’ αριθμ. 123/28-06-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης της μελέτης, πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση      κλιματιστικών μονάδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.», σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016•
4. Την με αριθμό πρωτ. 170/30-06-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.», σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, μέχρι την Πέμπτη 07/07/2022 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η