Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας»

Καβάλα, 14/02/2023
Αριθ. Πρωτ. 587

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.200,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

1. τις διατάξεις του ν. 4412/2016•
2. τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (Κ.Α.Ε. 61.00.00.0015 και 54.00.00)•
3. την υπ’ αριθμ. 25/07-02-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης της μελέτης, πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και εκτέλεσης της «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας», σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016•
4. την με αριθμό πρωτ. 28/14-02-2023 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας», σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, μέχρι την Πέμπτη 23/02/2023 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η