Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων»

Καβάλα, 25/05/2023
Αριθ. Πρωτ. 2044

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 13.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

1. τις διατάξεις του ν. 4412/2016•
2. τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (Κ.Α.Ε. 62.07.10 και 54.00.00)•
3. την υπ’ αριθμ. 145/23-05-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης της μελέτης, πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και εκτέλεσης της «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων», σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016•
4. την με αριθμό πρωτ. 162/25-05-2023 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων», σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, μέχρι την Τρίτη 06/06/2023 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η