Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»

Καβάλα, 10/08/2023
Αριθ. Πρωτ. 3152

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.600,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016·

2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (Κ.Α.Ε. 62.07.04 και 54.00.00)·

3. Την υπ’ αριθμ. 199/02-08-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης της μελέτης, πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.», σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016·

4. Την με αριθμό πρωτ. 230/10-08-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.», σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, μέχρι την Τρίτη  22/08/2023 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η