Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Καβάλα, 13/03/2018

Αριθμ. Πρωτ. 853

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση 
Μελέτης περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. Φιλίππων

Προϋπολογισμού 5.121,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α. 15.01.25.0041)
  3. Την με αριθμό 59/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για έγκριση εκτέλεσης της εκπόνησης της μελέτης με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 40/13-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση «Μελέτης περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. Φιλίππων», σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Δευτέρα 18/03/2019 και ώρα 12:00 π.μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Κουφατζής Χαράλαμπος

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η