Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών χρηματαποστολών»

Καβάλα, 26/02/2024
Αριθ. Πρωτ. 635

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.500,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, έχοντας υπ΄ όψη:

1. τις διατάξεις του ν. 4412/2016•
2. τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 (Κ.Α.Ε. 61.00.00.0016 και 54.00.00)•
3. την υπ’ αριθμ. 10/20-02-2024 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας περί έγκρισης της μελέτης, πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και εκτέλεσης της «Παροχή υπηρεσιών χρηματαποστολών», σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016•
4. την με αριθμό πρωτ. 17/26-02-2024 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών χρηματαποστολών», σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, οδός Αγ. Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, μέχρι την Παρασκευή 01/03/2024 και ώρα 12:00 π.μ.

O Αναπληρωτής
Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Λογκάρης Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η