Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων»

Καβάλα, 13/06/2024
Αριθ. Πρωτ. 2036

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 13.500,00 €, ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, έχοντας υπ΄ όψη:

1. τις διατάξεις του ν. 4412/2016•
2. τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 (Κ.Α.Ε. 62.07.10 και 54.00.00)•
3. την υπ’ αριθμ. 69/09-04-2024 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας έγκρισης της μελέτης, πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και εκτέλεσης της «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων», σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016•
4. την με αριθμό πρωτ. 84/13-06-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων», σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, οδός Αγ. Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, μέχρι την Πέμπτη 20/06/2024 και ώρα 12:00 π.μ.

O Αναπληρωτής
Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Λογκάρης Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Μ Ε Λ Ε Τ Η