Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποφρακτικού

Καβάλα, 16/04/2019

Αριθμ. Πρωτ. 1339

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«Καθαρισμός με αποφρακτικό μηχάνημα, αγωγών δικτύων αποχέτευσης σε δυσπρόσιτες και μη περιοχές, υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης και φρεατίων – δεξαμενών Ε.Ε.Λ. Δήμου Καβάλας»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.925,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α. 61.98.03.0000)
  3. Την υπ’ αριθμ. 87/01-04-2019 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ.-64/09-04-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός με αποφρακτικό μηχάνημα, αγωγών δικτύων αποχέτευσης σε δυσπρόσιτες και μη περιοχές, υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης και φρεατίων – δεξαμενών Ε.Ε.Λ. Δήμου Καβάλας» σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Μ. Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 12:00 π.μ.

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Κουφατζής Χαράλαμπος

ΜΕΛΕΤΗ