Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση οχημάτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.500,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α. 62.05.01 και Κ.Α. 54.00.00)
3. Την υπ’ αριθμ. 229/06-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με την οποία ορίστηκε αναπληρωτής του ο κ. Λογκάρης Άγγελος.
4. Την υπ’ αριθμ. 244/10-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. περί «Έγκριση μελέτης, πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης και εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών «Έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έτος 2020» σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016».
5. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 244/12-12-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έτος 2020», σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι τη Δευτέρα 16/12/2019 και ώρα 12:00 π.μ..

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
α/α

 

Λογκάρης Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η