Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκτυπωτών

Καβάλα, 18/12/2019
Αριθμ. Πρωτ. 4824

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.450,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α. 62.07.04 και Κ.Α. 54.00.00)
  3. Την υπ’ αριθμ. 242/10-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. περί «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, πραγματοποίησης σχετικών δαπανών και εκτέλεσης προμηθειών και παροχών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016.».
  4. Την υπ’ αριθμ. 229/06-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με την οποία ορίστηκε αναπληρωτής του ο κ. Λογκάρης Άγγελος.
  5. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 265/17-12-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκτυπωτών σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Παρασκευή 03/01/2020 και ώρα 12:00 π.μ..

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
α/α

 

Λογκάρης Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η