Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια συστήματος μέτρησης παροχών

Καβάλα: 18/09/2018
Αριθμ. Πρωτ. 3541

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης παροχών στο έργο υδρομάστευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στις πηγές Βοϊράνης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 62.07.02)
  3. Την με αριθμό 140/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών.
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 237/18-09-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης παροχών στο έργο υδρομάστευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στις πηγές Βοϊράνης, σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Δευτέρα 24/09/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ ε λ έ τ η