Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ Ε.Ε.Λ. ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.200,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 62.07.02)
  3. Την με αριθμό πρωτ. ΑΠ.2018-205/11-04-2018 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 120/11-04-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για την επισκευή της διαρροής της φλάντζας σύνδεσης του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης εκροής Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας με το φρεάτιο φόρτισής του, σύμφωνα με του όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201 Καβάλα, μέχρι την Δευτέρα 16/04/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

Κουφατζής Χαράλαμπος

 

Μ ε λ έ τ η     έντυπο Οικονομικής Προσφοράς