Πρόσκληση – Ανακοίνωση για προμήθεια εργαλείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την Προμήθεια εργαλείων οικοδομικών εργασιών
Προϋπολογισμού 2.100,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 25.06.00)
  3. Την με αριθμό πρωτ. ΑΠ.2018-235/23-04-2018 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 145/23-04-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια εργαλείων οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201 Καβάλα, μέχρι τη Τετάρτη 02/05/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Κουφατζής Χαράλαμπος

 

Μ ε λ έ τ η     έντυπο Οικονομικής Προσφοράς