Πρόσκληση – Ανακοίνωση για μίσθωση εκσκαφέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.750,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 62.04.02)
  3. Την με αριθμό πρωτ. ΑΠ.2018-284/23-05-2018 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 178/23-05-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση εκσκαφέα με χειριστή (εργασίες στη Δ.Ε. Φιλίππων) σύμφωνα με του όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Παρασκευή 01/06/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

Κουφατζής Χαράλαμπος

Μ ε λ έ τ η