Πρόσκληση – Ανακοίνωση για παροχή υπηρεσίας υποστήριξης λειτουργίας GIS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ υποστήριξης για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.981,50 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 61.00.00.0043)
  3. Την με αριθμό 52/2018 απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 163/07-05-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών, σύμφωνα με του όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201 Καβάλα, μέχρι την Πέμπτη 17/05/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

Κουφατζής Χαράλαμπος

 

Μ ε λ έ τ η