Πρόσκληση – Ανακοίνωση για κατασκευή καρότσας ημιφορτηγού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΣΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΒΚ 7157
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.800,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 15.03.00)
  3. Την με αριθμό πρωτ. 2164/12-06-2018 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 182/12-06-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχής υπηρεσιών κατασκευής και τοποθέτησης νέας καρότσας στο ημιφορτηγό ΚΒΚ 7157σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Τετάρτη 27/06/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

 

Μ ε λ έ τ η