Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017. (Κ.Α. 64/07/00)
  3. Την 2017/227 Απόφαση Προέδρου

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών», προϋπολογισμού 12,202.00 € (χωρίς ΦΠΑ),  όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, υπ’ όψιν Γραφείου Προμηθειών μέχρι και την Τετάρτη 17/05/2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο Διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ Αγ. Τρύφωνα 14, 652 01 Καβάλα τηλ.: 2510250693.

 

Τεχνική Έκθεση έντυπο Οικονομικής Προσφοράς