Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών χρήσεων 2015, 2016 της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας πρόκειται να προβεί σε ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών της Καταστάσεων χρήσεων 2015 και 2016.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4483/2017, η ΔΕΥΑΚ είναι υπόχρεη σε έλεγχο των Οικονομικών της καταστάσεων. Οι ελεγκτές λογιστές που θα αναλάβουν τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οφείλουν και πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ.1 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992.

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία.

Οι υπό ανάθεση εργασίες που περιλαμβάνονται στον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεων 2015 και 2016 της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας είναι οι εξής:

  • Κατάσταση του Ισολογισμού Τέλους Χρήσης
  • Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης
  • Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων
  • Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως
  • Προσάρτημα Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης

Σύμφωνα με τη παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.3919/2011 η διαδικασία καθορισμού της αμοιβής του διαχειριστικού ελέγχου καθορίζεται, πλέον, με ελεύθερη συμφωνία των μερών, βάσει των προϋπολογιζόμενων ωρών διενέργειας αυτού.

Κριτήρια ανάθεσης είναι η χαμηλότερη προσφορά και η βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας.

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει αριθμητικά σε ευρώ το σύνολο της αμοιβής, χωρίς το ΦΠΑ 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ. τις οικονομικές τους προσφορές μέχρι την 7-9-2017 στο γραφείο της Γραμματείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2015-2016 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Ξανθόπουλος Νικόλαος