Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.088,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%»

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018. (Κ.Α. 25.05.00)
  3. Την 68/2018 Απόφαση Προέδρου

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υλικών στερέωσης» όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, υπ’ όψιν Γραφείου Προμηθειών μέχρι και την Πέμπτη 22/03/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο Διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας Αγ. Τρύφωνα 14, 652 01 Καβάλα Τηλ.: 2510250693.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

Κουφατζής Χαράλαμπος

 

Τεχνική Έκθεση έντυπο Οικονομικής Προσφοράς