Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης

1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2018
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ
προϋπολογισμού 28.245,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης, με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας  αξίας 28.245,00 ευρώ (35.023,80 με ΦΠΑ 24%)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, οδός Αγ. Τρύφωνα 14 στις 24 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Κουφατζής Χαράλαμπος

Τεύχη Δημοπράτησης