Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης

Καβάλα, 9 Αυγούστου 2019
Αριθ. Πρωτ. 3005

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης για το προσωπικό έτους 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης για το προσωπικό έτους 2019 με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 31.416,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, οδός Αγ. Τρύφωνα 14 την Τετάρτη 28/08/2019, και ώρα 10:00 π.μ.

Αντίγραφα διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας (τηλ: 2510-839688, 2510-250693) και την ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης: www.deyakav.gr

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

Κουφατζής Χαράλαμπος

Τεύχη Δημοπράτησης