Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης

Καβάλα, 12/02/2019
Αριθμ. Πρωτ. 402

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 28.245,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α. 60.02.00.0007)
  3. Την υπ’ αριθμ. 116/26-07-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης για το προσωπικό έτους 2018
  4. 4. Την υπ’ αριθμ. 131/13-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης για το προσωπικό έτους 2018
  5. 5. Την υπ’ αριθμ. 178/22-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης πρακτικού διενέργειας 1ου επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης για το προσωπικό έτους 2018
  6. 6. Την υπ’ αριθμ. 208/13-12-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έγκρισης διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης για το προσωπικό έτους 2018
  7. 7. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ.-104/21-01-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης για το προσωπικό έτους 2018, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία επισυνάπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Τετάρτη 20/02/2019 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Τεύχη Δημοπράτησης