Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Ανόρυξη ερευνητικών υδρογεωτρήσεων στις Κοινότητες Κορυφών και Λιμνιών Δ.Ε. Φιλίππων»

Καβάλα, 05/11/2020
Αριθ. Πρωτ.  3808

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΙΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Ανόρυξη ερευνητικών υδρογεωτρήσεων στις Κοινότητες Κορυφών και Λιμνιών Δ.Ε. Φιλίππων», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 23.317,80 ευρώ (28.914,07 ευρώ με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18/11/2020 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγίου Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 9:30 π.μ..

Αντίγραφα διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας (τηλ: 2510-839688, 2510-250693) και την ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης: www.deyakav.gr.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Χρόνης Απόστολος

ΜΕΛΕΤΗ Έντυπο ΤΕΥΔ Υ.Δ. – Προσωπικά Δεδομένα