Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ρότορα αερισμού για την Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας

Καβάλα, 17/06/2020
Αριθ. Πρωτ.  2039

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΤΟΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ρότορα αερισμού για την Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 50.000,00 ευρώ (62.000,00 ευρώ με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29/06/2020 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγίου Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ..

Αντίγραφα διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας (τηλ: 2510-839688, 2510-250693) και την ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης: www.deyakav.gr.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Χρόνης Απόστολος

 

ΜΕΛΕΤΗ Έντυπο ΤΕΥΔ Υ.Δ. – Προσωπικά Δεδομένα