Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης για το προσωπικό έτους 2020

Καβάλα, 12/11/2020
Αριθ. Πρωτ. 3872

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ,  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ –
ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2020»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης για το προσωπικό έτους 2020», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 31.108,00 ευρώ (38.573,92 ευρώ με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30/11/2020 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγίου Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ..

Αντίγραφα διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας (τηλ: 2510-839688, 2510-250693) και την ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης: www.deyakav.gr.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Χρόνης Απόστολος

 

 

ΜΕΛΕΤΗ Έντυπο ΤΕΥΔ Υ.Δ. – Προσωπικά Δεδομένα