Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια οικοδομικών & αδρανών υλικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών & αδρανών υλικών», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 53.000,00 ευρώ (65.720,00 ευρώ με Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 06/09/2021, ημέρα Δευτέρα, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγίου Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

Αντίγραφα διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας (τηλ: 2514-400112) και την ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης: www.deyakav.gr. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Χρόνης Απόστολος

ΜΕΛΕΤΗ Έντυπο ΕΕΕΣ Υ.Δ. – Προσωπικά Δεδομένα Υ.Δ. – Προδιαγραφές Υλικών