Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υδρομέτρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια υδρομέτρων», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 39.869,00 ευρώ (49.437,56 ευρώ με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23/12/2019 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγίου Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ..

Αντίγραφα διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας (τηλ: 2510-839688, 2510-250693) και την ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης: www.deyakav.gr

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Χρόνης Απόστολος

 

ΜΕΛΕΤΗ Έντυπο ΤΕΥΔ Υ.Δ. – Προσωπικά Δεδομένα