Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης για το προσωπικό έτους 2021»

Καβάλα, 03/06/2021
Αριθ. Πρωτ. 1922

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2021»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης για το προσωπικό έτους 2021», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 30.184,00 ευρώ (37.428,16 ευρώ με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22/06/2021, ημέρα Τρίτη, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγίου Τρύφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

Αντίγραφα διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας (τηλ: 2514-400112) και την ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης: www.deyakav.gr.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Χρόνης Απόστολος

 

ΜΕΛΕΤΗ Έντυπο ΤΕΥΔ Υ.Δ. – Προσωπικά Δεδομένα