Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία «Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων»

Καβάλα, 25 Ιουνίου 2021
Αριθ. Πρωτ.  2229

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «Δειγματοληψίες, χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων» με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 32.809,20 ευρώ (40.683,41 με ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, οδός Αγ. Τρύφωνα 14 στις 9 Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Αντίγραφα της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης http://www.deyakav.gr.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Χρόνης Απόστολος

ΜΕΛΕΤΗ