Συνοπτικός Διαγωνισμός (επαναληπτικός)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών – αναλωσίμων & προμήθειας – επισκευής ελαστικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών –αναλωσίμων & προμήθειας –επισκευής ελαστικών  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, συνολικής προϋπολογισθείσας  αξίας 55.410,00 ευρώ (67.708,40 ευρώ με ΦΠΑ)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, οδός Αγ. Τρύφωνα 14 την Παρασκευή 25/08/2017 και ώρα 10:00

 

Αναλυτική Διακήρυξη, Περιγραφή, Προδιαγραφές κλπ έντυπο Οικονομικής Προσφοράς