Συνοπτικός Διαγωνισμός

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εργαλείων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 26.494,14 ευρώ (32.852,73 ευρώ με ΦΠΑ)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, οδός Αγ. Τρύφωνα 14 την Παρασκευή 19/05/2017 και ώρα 10:00

 

Αναλυτική Διακήρυξη, Περιγραφή, Προδιαγραφές κλπ έντυπο Οικονομικής Προσφοράς