Συνοπτικός Διαγωνισμός

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών – αναλωσίμων & προμήθειας – επισκευής ελαστικών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 59.980,00 ευρώ (74.375,20 ευρώ με ΦΠΑ)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, οδός Αγ. Τρύφωνα 14 την Τετάρτη 17/05/2017 και ώρα 10:00

 

Αναλυτική Διακήρυξη, Περιγραφή, Προδιαγραφές κλπ έντυπο Οικονομικής Προσφοράς