Συνοπτικός Διαγωνισμός

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τον Καθαρισμό με αποφρακτικό μηχάνημα, αγωγών δικτύων αποχέτευσης σε δυσπρόσιτες και μη περιοχές, υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης και φρεατίων – δεξαμενών Ε.Ε.Λ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για τον καθαρισμό με αποφρακτικό μηχάνημα, αγωγών δικτύων αποχέτευσης σε δυσπρόσιτες και μη περιοχές, υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης και φρεατίων – δεξαμενών Ε.Ε.Λ  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, συνολικής προϋπολογισθείσας  αξίας 60.000,00 ευρώ (74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, οδός Αγ. Τρύφωνα 14 την Τετάρτη 02/08/2017 και ώρα από 10:00 έως 10:30

 

Αναλυτική Διακήρυξη, Περιγραφή, Προδιαγραφές κλπ έντυπο Οικονομικής Προσφοράς