Συνοπτικός Διαγωνισμός

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης έτους 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης, με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας  αξίας 26.643,00 ευρώ (33.037,32 με ΦΠΑ 24%)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, οδός Αγ. Τρύφωνα 14 στις 20 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

 

Αναλυτική Διακήρυξη, Περιγραφή, Προδιαγραφές κλπ έντυπο Οικονομικής Προσφοράς