Συνοπτικός Διαγωνισμός

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υδρομέτρων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υδρομέτρων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας  αξίας 29.552,50 ευρώ (36.645,12 με ΦΠΑ 24%)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, οδός Αγ. Τρύφωνα 14 στις 11 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

 

Αναλυτική Διακήρυξη, Περιγραφή, Προδιαγραφές κλπ έντυπο Οικονομικής Προσφοράς