Συνοπτικός Διαγωνισμός

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, συνολικής προϋπολογισθείσας  αξίας 17.271,50 ευρώ (21.416,66 ευρώ με ΦΠΑ)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, οδός Αγ. Τρύφωνα 14 την Πέμπτη 22/02/2018 και ώρα 10:00.

 

Αναλυτική Διακήρυξη, Περιγραφή, Προδιαγραφές κλπ έντυπο Οικονομικής Προσφοράς