Συνοπτικός Διαγωνισμός

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ & ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή Υπηρεσιών «Δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού και λυμάτων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 38.320,00 ευρώ (47.516,80 ευρώ με ΦΠΑ)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, οδός Αγ. Τρύφωνα 14 την Τετάρτη 14/03/2018 και ώρα 10:00.

 

Αναλυτική Διακήρυξη, Περιγραφή, Προδιαγραφές κλπ έντυπο Οικονομικής Προσφοράς