Συνοπτικός Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος, για την περίοδο  2018-19 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 45.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, οδός Αγ. Τρύφωνα 14 την Τετάρτη 11/04/2018, και ώρα 10:00 π.μ.

Αντίγραφα διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας (τηλ: 2510-620350, 2510-250693)

 

Αναλυτική Διακήρυξη, Περιγραφή, Προδιαγραφές κλπ    έντυπο Οικονομικής Προσφοράς