Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για την Δ.Ε. Φιλίππων” όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, υπ’ όψιν Γραφείου Προμηθειών μέχρι και την 3/3/2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο Διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ Αγ. Τρύφωνα 14, 652 01 Καβάλα Τηλ.: 2510250693.