Τιμολογιακή Πολιτική

Τα τιμολόγια που ισχύουν σήμερα είναι:

Α. Περιοχή αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας:

Α1. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ κλπ.

  από 1 -50 μ3 από 5 1 – 80 μ3 από 81 μ3 και άνω
ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ 1,45 €/Μ3 1,49 €/Μ3 1,56 €/Μ3
ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 0,17 €/Μ3 0,18 €/Μ3 0,19 €/Μ3
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 13% 0,19 €/Μ3 0,19 €/Μ3 0,20 €/Μ3
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 23% 0,04 €/Μ3 0,04 €/Μ3 0,04 €/Μ3
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1,85 €/Μ3 1,90 €/Μ3 1,99 €/Μ3

Α2. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΛΟΙΠΑ Ν Π.Δ.Δ.

  από 1 -15 μ3 από 1 6 μ3 και άνω
ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ 2,00 €/Μ3 2,12 €/Μ3
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 13% 0,26 €/Μ3 0,28 €/Μ3
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2,26 €/Μ3 2,40 €/Μ3

Α3. ΔΗΜΟΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ – ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΗ – ΆΝΩ ΛΕΥΚΗ – ΎΨΩΜΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ -ΚΟΥΛΕΣ – ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

  από 1 -50 μ3 από 50 μ 3- και άνω
ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ 1,37 €/Μ3 1,43 €/Μ3
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 13% 0,18 €/Μ3 0,19 €/Μ3
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1,55 €/Μ3 1,62 €/Μ3

Α4. ΕΙΔΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν 4071/12:

Α4.1. Έκπτωση ύψους 90% για άπορα άτομα και σε καθεστώς μακροχρόνιου οικονομικού αποκλεισμού από κάθε δραστηριότητα.

Α4.2. Έκπτωση ύψους 50% για τις εξής κατηγορίες καταναλωτών:

-Προστατευόμενα, ή άτομα πιστοποιημένης αναπηρίας με ποσοστό πάνω από 80%, και με ετήσιο εισόδημα έως 24.000,00 €.

-Πολύτεκνες οικογένειες εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 24.000,00 €, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00 ανά προστατευόμενο τέκνο πέραν των τεσσάρων.

-Μακροχρόνια άνεργοι, εφόσον παραμένουν εκτός εργασίας για διάστημα πέραν του 12μήνου και εισόδημα μικρότερο των 12.000,00 €.

-Ανασφάλιστοι πιστοποιημένοι με βιβλιάριο ανασφαλίστου.

Α4.3. Έκπτωση ύψους 30% προβλέπεται για τις εξής κατηγορίες καταναλωτών:

-Τρίτεκνες οικογένειες εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 24.000,00 € και για κατανάλωση έως 80 μ3/4μηνο.

ονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα μέλη και ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 12.000,00 € και για κατανάλωση έως 50 μ3/4μηνο.

Α4.4. Έκπτωση ύψους 15% να προβλέπεται για τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67% και εισόδημα έως 24.000,00 €.

Προϋποθέσεις ένταξης στους καταλόγους δικαιούχων:

Ο σχετικός λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα του υποψηφίου δικαιούχου, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και δημότης του Δήμου Καβάλας. Αυτονόητα ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία. Οι σχετικές πρόνοιες ισχύουν φυσικά και στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι είναι ενοικιαστές.

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης για όλες τις κατηγορίες.

Ο χρόνος ανεργίας πιστοποιείται με ανάλογο έγγραφο από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Τα πιστοποιητικά αναπηρίας εκδίδονται από τις πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές ή υγειονομικές επιτροπές του ασφαλιστικού φορέα.

Το εισόδημα πιστοποιείται με το εκκαθαριστικό της εφορίας του προηγούμενου, της ένταξης στις σχετικές πρόνοιες, χρόνου.

Για τους απόρους και εκείνους με βιβλιάριο ανασφαλίστου απαιτείται πιστοποίηση τους από την υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας του οικείου Δήμου. Για τους μεν πρώτους ως προς την οικονομική τους αδυναμία, για τους δε δεύτερους ως προς την δωρεάν χορήγηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

Β. Περιοχή αριιοδιότητακ: πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Φιλίππων:

Β1. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ κλπ.

  από 1 – 80 μ3 από 81 – 120 μ3 από 1 20 μ3 και άνω
ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ 0,75 €/Μ3 0,84 €/Μ3 0,93 €/Μ3
ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 0,17 €/Μ3 0,17 €/Μ3 0,17 €/Μ3
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 13% 0,10 €/Μ3 0,11 €/Μ3 0,12 €/Μ3
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 23% 0,04 €/Μ3 0,04 €/Μ3 0,04 €/Μ3
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1,06 €/Μ3 1,16 €/Μ3 1,26 €/Μ3

Σημειώνεται ότι στην παραπάνω κατηγορία τιμολογίου και ειδικότερα στις «κατοικίες», (οικιακό τιμολόγιο), η υπερβάλλουσα των 50 μ3 κατανάλωση του δεύτερου τετραμήνου κάθε έτους, θα απαλλάσσεται από το τέλος χρήσης υπονόμου.

Β2. Οι λογαριασμοί που εκδίδονται ανά εξάμηνο στον ορεινό όγκο και εκείνοι στους οποίους δεν προβλέπεται τέλος χρήσης υπονόμου έχουν ως εξής:

  από 1 – 80 μ3 από 8 1 – 1 20 μ3 από 1 21 μ3 και άνω
ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ 0,52 €/Μ3 0,61 €/Μ3 0,70 €/Μ3
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 13% 0,07 €/Μ3 0,08 €/Μ3 0,09 €/Μ3
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 0,59 €/Μ3 0,69€/Μ3 0,79 €/Μ3

Β3. Επίσης στα εν λόγω τιμολόγια (Β1 και Β2) ισχύουν τα ίδια ποσοστά έκπτωσης, και οι αυτές προϋποθέσεις για τις ίδιες κατηγορίες ευπαθών ομάδων -καταναλωτών με εκείνες της Δ.Ε. Καβάλας.

Β4. Για τις Δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς, Τράπεζες και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργούν στην εν λόγω περιοχή και είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης, ισχύουν τα τιμολόγια του εδαφίου Α2, στα υπόλοιπα και για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται εν αναμονή σύνδεσης ισχύουν εκείνα του εδαφίου A3.

 

Γ. Στα επαγγελματικά τιμολόγια, προβλέπεται ειδικό τιμολόγιο, με ύψος αξίας νερού 0,20 €/μ3 στους κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους που είναι πιστοποιημένοι στον Ο.Σ.Δ.Ε. (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επιδοτήσεων).