Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης

Καβάλα: 10/08/2018
Αριθμ. Πρωτ. 3057

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«Ειδική υδρογεωλογική μελέτη λεπτομερούς οριοθέτησης ζωνών προστασίας πηγών Βοϊράνης, στο πλαίσιο εφαρμογής των ειδικών όρων της με αριθμό πρωτ. 10912/Φ.397/11-07-2016 απόφασης χορήγησης άδειας χρήσης νερού στη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας υδρευτικής χρήσης για την ύδρευση της Δ.Ε. Καβάλας»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.904,30 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 15.01.25.0096)
  3. Την 115/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για έγκριση εκτέλεσης της εκπόνησης της μελέτης με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 227/27-07-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της μελέτης «Ειδική υδρογεωλογική μελέτη λεπτομερούς οριοθέτησης ζωνών προστασίας πηγών Βοϊράνης, στο πλαίσιο εφαρμογής των ειδικών όρων της με αριθμό πρωτ. 10912/Φ.397/11-07-2016 απόφασης χορήγησης άδειας χρήσης νερού στη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας υδρευτικής χρήσης για την ύδρευση της Δ.Ε. Καβάλας» σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Παρασκευή 17/08/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ ε λ έ τ η