Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση – επισκευή υποσταθμών μέσης τάσης

Καβάλα: 09/08/2018

Αριθμ. Πρωτ. 3035

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.300,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 61.98.01.0000)
  3. Την 30/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για έγκριση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 228/02-08-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής υποσταθμών μέσης τάσης αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Δήμου Καβάλας σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Παρασκευή 17/08/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

 

Μ ε λ έ τ η