Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Περιοχή Υψηλής Ζώνης πόλης Καβάλας

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

Αντικείμενό του είναι η κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης της περιοχής Υψηλής Ζώνης της πόλης Καβάλας το οποίο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο δαιδαλώδες δίκτυο αγωγών, διαφόρων υλικών, ανεπαρκών διαμέτρων με εμφανή τα σημάδια γήρανσης.

Αποτελεί σημαντική βελτίωση της υποδομής αναπτυσσόμενης οικιστικά περιοχής.

Θα κατασκευαστούν:

4,338 m εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου CE 100 3ης γενιάς διαφόρων διαμέτρων (από Φ400 – Φ630),

8,099 m πρωτεύοντος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από σωλήνες διαμέτρων (από Φ110 – Φ315),

25,748 m δευτερεύοντος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από σωλήνες διαμέτρων (από Φ63 – Φ75) και

Τριτεύον δίκτυο των ιδιωτικών συνδέσεων.

Επίσης προβλέπεται η αντικατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού του αντλιοστασίου Υψηλής Ζώνης (Υ.Ζ.) που τροφοδοτεί με πόσιμο νερό τις δεξαμενές Δ160 και Δ165 του Αγ. Παντελεήμονα. Συγκεκριμένα προβλέπονται:

  • Δυο (2) αντλητικά συγκροτήματα παροχής 150 m³/h.
  • Πλήρης εγκατάσταση υδραυλικού συστήματος (βάνες, αντεπίστροφα, αισθητήρια ροής, παροχόμετρο, σωληνώσεις κ.λπ).
  • Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4,187,270.75 € εκ των οποίων 3,571,035.34 € είναι η επιλέξιμη δαπάνη που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Το υπόλοιπο ποσό των 616,235.41 € αφορά την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων, που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ και βαρύνουν τις ωφελούμενες ιδιοκτησίες.

 

Με την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα μειωθούν οι απώλειες νερού, που παρουσιάζουν τα σημερινά δίκτυα και ως εκ τούτου θα προκύψουν θετικές συνέπειες για το περιβάλλον λόγω της οικονομίας φυσικών πόρων αλλά και μείωσης των λειτουργικών εξόδων του δικτύου.

Χάρτης Εργου